Statut Orkiestry

1. Członkiem "Orkiestry" może być każdy obywatel Mystkowa i okolic. Członek taki ma prawo wyboru, jakoteż może być wybranym na członka Zarządu Głównego, bez względu na to, czy on pochodzi z Mystkowa czy z okolic.

2. Zarząd Główny jest wybierany co trzy lata i skałada się z Prezesa, Kapelmistrza, Zastępcy Kapelmistrza, Sekretarza.

3. Prezes jest najwyższą władza w Towarzystwie. Do jego działań należy: zwoływanie Walnego Zebrania i nadzór nad całą działalnością Towarzystwa. Prezes ma powierzoną całą gospodarkę w muzyce, zapowiada próby i wszelkie wystepy, ma czówać, by instrumenty nie były niszczone i często powinien je przeglądać. Jego obowiązkiem jest czuwać nad porządkiem i zachowaniem się w "Orkiestrze".

4. Instrument jest własnością Towarzystwa "Orkiestry" nie zaś poszczególnych członków. Wszelkie koszty zwiazane z naprawą i konserwacją instrumentu ponosi każdy muzyk.

5. Jeżeli umrze członek Towarzystwa lub jego rodzice, "Orkiestra" ma zagrać bezpłatnie na pogrzebie, a także na weselu członka, o ile członek tego zarząda.